Kallelse till föreningsstämma 2023

Föreningsstämman kommer hållas 18:30 den 29:e juni i föreningslokalen på gaveln till port 98. I dagsläget finns endast ett utkast till föreningens årsredovisning att läsa, se Utkast Årsredovisning Ursholmen 2022. Årsredovisningen är hos SBC för en sista korrigering utifrån inspel från revisorn och styrelsen. De korrigeringar som ska göras kan läsas i dokumentet Bokslut Läs mer…

Kallelse till årsstämma

Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 30 juni 2022 kl. 18:30 Lokal: Äppelgårdens förskolans gård, Paternostervägen 90 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit Läs mer…

Meddelande om våra källarförråd

Efter vårens genomförda inventering av källarförråd så har vi kunnat utfärda en förteckning över husens förråd och vilka som nyttjar dessa. Nästa steg i att få ordning på att alla medlemmar har tillgång till rätt förråd, är att ta tillbaka de förråd som efter inventeringen står som utan ägare (vissa Läs mer…