Anslagstavlan

Kallelse till årsstämma

Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 30 juni 2022 kl. 18:30 Lokal: Äppelgårdens förskolans gård, Paternostervägen 90 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och Läs mer…

Meddelande om våra källarförråd

Efter vårens genomförda inventering av källarförråd så har vi kunnat utfärda en förteckning över husens förråd och vilka som nyttjar dessa. Nästa steg i att få ordning på att alla medlemmar har tillgång till rätt förråd, är att ta tillbaka de förråd som efter inventeringen står som utan ägare (vissa av dessa förråd har ännu hänglås på sig). Vi har därför anlitat vår fastighetsförvaltare SBC som under hösten kommer att hjälpa oss med det resterande Läs mer…