Kallelse till årsstämma

Publicerat av adminbrf den

Kallelse till föreningsstämma

Datum och tid: Torsdag den 30 juni 2022 kl. 18:30
Lokal: Äppelgårdens förskolans gård, Paternostervägen 90

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår Valberedningen föreslår ingen ändring av ersättning.
14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
19. Stämmans avslutande

Vänligen notera att styrelsen rekommenderar att enbart en person från varje hushåll närvarar för att begränsa antalet personer.

Johanneshov den 15 juni 2022
Styrelsen Bostadsrättsföreningen Ursholmen

Kategorier: Notis